Obnova (ražba) čísla VIN náhradní technologií

RAŽBA VIN   (VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER - "identifikační číslo vozidla")

Ražby čísel VIN a typů motorů (v případě potřeby mobilním způsobem u Vás)

Provádíme profesionální ražby čísel VIN (Výrobní Identifikační Číslo) a typů motorů náhradní technologií na základě Rozhodnutí odboru dopravně správních agend (odboru dopravy). Dále nabízíme mobilní ražbu VIN u Vás (vhodné pro nákladní vozidla, traktory, stroje, přívěsy apod.). V případě mobilní ražby potřebujeme přístup k elektrickému proudu.

Ražba čísla VIN i typu motoru je v některých případech časově náročnější vzhledem k rozdílným podmínkám provedení ražby. Doporučujeme počítat s časovou náročností cca. 1 hodiny. V ceně je započteno vystavení Protokolu o provedení ražby a fotodokumentace v rozsahu požadovaném příslušným odborem dopravně správních agend (odboru dopravy).

U nás je ražba VIN prováděna profesionálním přístrojem (pneumatické gravírovací pero) vhodném pro tento účel, nikoliv raznicemi či jinými způsoby „podomácku“, kde může dojít k poškození karoserie vozidla.

Cena: 1490 Kč (v ceně je zahrnuto znehodnocení starého VIN a ražba nového čísla).

Ražby čísel VIN náhradní technologií se nejčastěji provádí:

Ražby typů motorů náhradní technologií se provádí:

Jak postupovat při nečitelném VIN na vašem voze?

1) Nečitelné VIN zjištěno při STK – vozidlo dostane STK na 30 dní

 2) Nečitelné VIN zjištěno majitelem

 

 

Dále nabízíme na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená) vyřízení veškerých dokumentů, tj. Rozhodnutí odboru dopravně správních činností o obnově ražby a následného zapsání provedené ražby do technického průkazu a do osvědčení o registraci vozidla. Cena je 1 900 Kč včetně poplatků.

 Pokud musí být vozidlo ztotožněno výrobcem vozidla bude cena navýšena o poplatky stanovené akreditovaným zástupcem výrobce vozidla.

 

Dále provádíme ražbu nápisů do kovů na přání dle předložené šablony

Obnova VIN náhradní technologií a její vyřízení na úřadě:

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatel silničního vozidla, popřípadě provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o obnovu VIN, musí být předložena písemná plná moc.

Podmínky a postup řešení:

K žádosti se přiloží:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") silničního vozidla
 • případně vyjádření akreditovaného zástupce, specializovaných firem (Cebia, Cardetec aj.), Policie ČR

následuje předložení písemné žádosti podané osobně na odboru dopravy (registr vozidel)

Doklady k žádosti:
 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") silničního vozidla
 • vyjádření akreditovaného zástupce, specializovaných společností (Cebia, Cardect aj.), Policie ČR
 • doklad totožnosti nebo doklad o povolení pobytu, udělení azylu na území České Republiky nebo o přechodném pobytu v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České Republiky

Správní a jiné poplatky:

zápis změny do technického průkazu a do registru vozidel 50 Kč

Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě 30 dní.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích